Životní priority: Skutky 1,1-5

Home / Blog / Zamyšlení / Životní priority: Skutky 1,1-5

Jaké máš životní priority?

Ty křesťanské mají (mimo jiné) dvě zvláštní charakteristiky:

  • Křesťan má priority, jejichž hodnota je trvalá –věčná.
  • Priority věřícího nejsou jeho vlastní priority. Jsou to Bohem stanovené priority.

V knize Skutků je možné na životě prvotní církve, zejména apoštolů, vypozorovat jaké byli pod Božím vedením jejich životní priority.

Jednou z hlavních priorit prvotní církve bylo šíření Božího slova. Boží slovo se stále více šířilo (srv. Skutky 4:4 a 33, 6:7, 8:25, 12:24, 13:49, 19:20). A to se děje dodnes.

 

Skutky 1:1-5

  • Verše 1-2

Pán Ježíš Kristus chce, aby to co začal dál, pokračovalo.

V Markově evangeliu se dočteme, jaké dílo Pán Ježíš začal:

Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; čiňte pokání a věřte evangeliu. (Marek 1:14-15 čsp)

Ježíš vykonal dílo spásy svojí obětí na kříži. Zástupná oběť za hříchy světa byla jednou a provždy dokonána.

To co ale pokračuje, je zvěstování – šíření toho, co Ježíš učil a co udělal. Především to, co nikdo z nás udělat nemůže – zachránit sám sebe před spravedlivým Božím soudem kvůli svým hříchům.

Proto má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů.

 

Pokud jsi křesťan, pak jsi povolán k tomu, abys pokračoval v díle, které započal Pán Ježíš. Tj. ve zvěstování evangelia.

 

  • Verš 3

Tam je napsáno, že Pán Ježíš po své smrti „mnoha důkazy prokázal, že žije“.

 

To znamená, že křesťanství není slepá víra, víra v nějaké pohádky, nějaká ideologie nebo filozofie vycucaná z prstu.

Křesťanská víra je rozumná víra, víra v něco, co je důvěryhodné, protože je to podložené důkazy.

Ano, nikdo z nás neviděl na vlastní oči Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. Je to víra. Proto o sobě mluvíme jako o věřících. Ale není to víra v nějakou nepodloženou hloupost.

Doporučuji knihu Kauza Kristus od Lee Strobela, která se zabývá tímto tématem.

 

Když zvěstuješ lidem evangelium, tak jim necpeš nějaké hlouposti, ale zvěstuješ jim události, které jsou věrohodné a jsou doložené důkazy. Mluvíš o událostech, které se skutečně staly. Právě i kniha Skutků je historicky věrohodný dokument.

Proto se neboj zvěstovat tu dobrou zprávu směle – odvážně.

 

Ježíš Kristus skutečně vstal z mrtvých!

Zvěstuj evangelium odvážně, protože je podložené důkazy, je důvěryhodné.

 

  • Verše 4-5

V těchto verších se píše o křtu Duchem Svatým.

K čemu učedníci potřebovali křest Duchem Svatým?

Našli bychom řadu pravdivých teologických důvodů. Ale určitě to bylo i kvůli tomu, aby se naplnilo to, co započal Pán Ježíš. Aby církev dál pokračovala ve zvěstování evangelia. Aby se dál šířilo Ježíšovo učení a svědčilo se o Kristově smrti za naše hříchy a jeho zmrtvýchvstání.

Člověk, který je naplněn Duchem Svatým, chce šířit evangelium Ježíše Krista. Chce pokračovat v tom díle, které Pán Ježíš začal. Duch Svatý ho k tomu sám vede.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *